top of page

Как да използваме EVEN и EVER в английския език

Актуализирано: 16.01.2022 г.Днес ще се съсредоточим върху това как да използваме две малки, но много често срещани думи в английския – even (дори) и ever (някога).


Как използваме EVER в английския

Тази дума често се използва във въпроси и означава нещо като at any time (по всяко време) или at all (изобщо).

 • Have you ever been to Paris? (Някога бил ли си в Париж?)

= пътувал ли си до там някога в миналото?

 • Did you ever read that book I recommended to you? (Изобщо прочете ли книгата, която ти препоръчах?

= прочете ли я въобще?

 • How did you ever manage to get the work done so fast? (Как успя да свършиш работата толкова бързо?)

= тук ever няма точен превод на български, а изпълнява функцията да подчертае изненадата - как така успя?


Забележете, че можем да използваме ever във въпросите по - горе, но не го използваме като отговаряме. Не казваме:

I’ve ever been to Paris. (Аз някога съм бил в Париж.)

Yes, I ever read the book. (Да, аз въобще прочетох книгата.)

Вместо това отговаряме със:

I’ve been to Paris. (Бил съм в Париж.)

Yes, I read the book. (Да, прочетох книгата.)


Съществуват също така и някои изрази с ever. Ето някои от най - често срещаните:

Forever (завиняги) и ever (някога, изобщо) се използват в неофициалената реч за да подчертаят ДЪЛЪГ период от време.

 • He promised to love her forever and ever. (Той обеща да я обича завинаги.)

Тук и двете са използвани, но на български превеждаме с една дума - завинаги.

 • That day was so fun, I wish it could have lasted forever and ever. (Онзи ден беше толкова забавен, пожелавам си да можеше да продължи завинаги.)

Ever since (откакто, от онзи момент нататък) използваме за да изразим нещо, което се е случило в конкретно време в миналото и продължава сега.

 • He’s been depressed ever since his girlfriend left him. (Той е депресиран откакто приятелката му го напусна.)

 • Ever since we moved here, I’ve been working on fixing up the house. (Откакто се преместихме тук аз работя да оправя къщата.)

Понякога ще чуеш хора да казват hardly ever (почти никога) да опишат неща, които се случват изключително рядко.

 • She used to be my friend but now she hardly ever calls me. (Тя ми беше приятелка, но сега почти никога не ми се обажда.

Как използваме EVEN в английския

Сега нека да обърнем внимание на думата even, която се използва по много различни начини.

Even може да е прилагателно със значение равен, еднакъв: ако една рецепта ни казва “Add even amounts of sugar and salt.” ще го преведем като “Добавете еднакво количество захар и сол.”

Even в превод като равен може да означава и плосък

 • The floor is even. (Подът е равен.) = без наклони или изпъкнатини.

 • When painting your house you would want to apply paint evenly. (Когато си боядисваш къщата би искал да нанесеш боята равномерно. *evenly (равномерно)

При цифрите even означава четен.

The even numbers are all numbers that can be divided by two. (Четните числа са всички числа, които могат да се делят на две.)

Оттам имаме и odd numbers (нечетни числа)


Even (дори) Even може да има и функция на наречие. Използваме го със сравнителна/превъзходна степен:

 • The second movie in the series is even better than the first one. (Вторият филм е дори по - добър от първия.)

 • We’d already invited 100 people to the party, and my husband wanted to invite even more. (Вече бяхме поканили 100 души на партито, а моят съпруг искаше да покани дори повече.

Even с превод “дори и” се използва при сравняния, често като изразяваме нещо негативно: · I can’t believe you didn’t know the name of our president. Even my 5-year-old son knows that. (Не мога да повярвам, че не знаеш името на нашия президент. Дори и моят 5 годишен син знае това) Най - накрая имаме even though (въпреки че) · We still went cycling, even though it was raining. (Пак отидохме да караме колелета, въпреки че валеше.) · Even though she had no experience, she was hired for the job. (Въпреки че нямаше опит, тя беше наета за работата.) Надявам се, че публикацията ви е дала добра представа за най-често срещаните начини по които използваме even и ever в английския език :).
66 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page